صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » دانشگاه » چارت درسی رشته های دانشگاهی

قطعا نمی شود صرفا با تکیه بر نام یک رشته یا شنیده های اطرافیان یک رشته دانشگاهی را انتخاب کنیم. همچنین معرفی رشته های دانشگاهی هم مارا با فضای کلی رشته آشنا می کند ولی اگر بخواهیم با جزئیات یک رشته آشنا شویم یکی از راه ها مطالعه چارت درسی هر رشته دانشگاهی است. چارت درسی رشته های دانشگاهی درس هایی که باید برای فارغ التحصیلی هر رشته بگذرانیم را مشخص می کند. در این مجموعه چارت درسی کلیه رشته های علوم انسانی، ریاضی فیزیک، علوم تجربی، هنر و زبان گردآوری شده است.

Top