تراز قبولی دانشگاه آزاد

از آنجایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد تنها تراز یا رتبه کشوری مهم است بنابراین وقتی می خواهیم شانس قبولی دانش اموزان از هر نقطه کشور در یک رشته محل خاص را بررسی کنیم کافیست تراز داوطلب را با آخرین تراز قبولی هر رشته محل مقایسه کنیم. تراز قبولی دانشگاه آزاد معمولا نقطه مبهم انتخاب رشته دانشگاه آزاد است که ما در این بخش سعی کرده ایم تراز قبولی آخرین نفر رشته محل های با کنکور دانشگاه آزاد را معرفی کنیم.

مطالب مربوط به برچسب: "تراز قبولی دانشگاه آزاد"

مطالب تحصیلی
آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/04
آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/04
آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی رباتیک دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/04
آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/04
آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی عمران دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مدیریت مالی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مدیریت مالی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مدیریت مالی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی حسابداری دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی حسابداری دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی حسابداری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی روانشناسی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/03
آخرین تراز قبولی روانشناسی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی روانشناسی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی حقوق دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/04/02
آخرین تراز قبولی حقوق دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی حقوق دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/31
آخرین تراز قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی بهداشت خانواده - کاردانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/31
آخرین تراز قبولی بهداشت خانواده - کاردانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/28
آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/28
آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/28
آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/27
آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/24
آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/24
آخرین تراز قبولی علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/23
آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/23
آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/23
آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/21
آخرین تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/21
آخرین تراز قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/21
آخرین تراز قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/20
آخرین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/20
آخرین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/19
آخرین تراز قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/19
آخرین تراز قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/18
آخرین تراز قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/18
آخرین تراز قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/17
آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/17
آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/17
آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/08
آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 را آورده ایم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/08
آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 را آورده ایم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/08
آخرین تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی رشته محل های مختلف سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 را آورده ایم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/05
آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 1396/08/13
انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97
در این مقاله راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی روانشناسی دانشگاه آزاد 1396/05/16
تراز قبولی روانشناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی دانشگاه آزاد 1396/05/09
تراز قبولی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی حقوق دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی حقوق دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
تراز قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
تراز قبولی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/04
تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است .... [بیشتر...]

تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/04
تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/04
تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/02
تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/01
تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/01
تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/05/10
تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/31
تراز قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی شیمی دارویی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/28
تراز قبولی شیمی دارویی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته شیمی دارویی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/27
تراز قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/26
تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/26
تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی بهداشت عمومی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/25
تراز قبولی بهداشت عمومی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/25
تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران  در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/25
تراز قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/24
تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/21
تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/21
تراز قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/21
تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/20
تراز قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/20
تراز قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/14
تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/13
تراز قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/11
تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/10
تراز قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/07
تراز قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/03
تراز قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 1395/06/28
انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96
اگر قصد دارید در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 شرکت کنید حتما این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 1395/07/01
نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هیوا می توانید با وارد کردن تراز خود شانس قبولی در رشته محل های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را متوجه شوید. ... [بیشتر...]

تراز اخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94 1395/04/13
تراز اخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94
در این مقاله با مشاهده تراز اخرین نفر قبولی با استفاده از سهمیه ایثارگردان و جانبازان در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94 می توانید این مقاله را مطالعه کنید تا از حداکثر شانس خود ب... [بیشتر...]

تراز اخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94 1395/04/13
تراز اخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94
اگر شما هم می خواهید از سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد استفاده کنید قطعا به اخرین تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه ازاد با استفاده از سهمیه بسیج فعال نیاز خواهید... [بیشتر...]

تراز اخرین نفر قبولی انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94
تراز اخرین نفر قبولی انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94
مهم ترین اصل انتخاب رشته دانشگاه ازاد 94 اطلاع از اخرین تراز قبولی رشته محل های سال گذشته است. بنابراین آنچه که برای انتخاب رشته دانشگاه ازاد 95 به آن نیاز داریم تراز اخرین نف... [بیشتر...]

راهنمای جامع تکمیل ظرفیت ازاد 94 برای رشته تجربی 1395/06/24
راهنمای جامع تکمیل ظرفیت ازاد 94 برای رشته تجربی
چه کسانی که در انتخاب رشته مرداد ماه قبول شده اند و چه کسانی که قبول نشده اند می توانند از یک شانس مجدد دیگر تحت عنوان تکمیل ظرفیت استفاده کنند. انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگا... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1396/05/25
مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 96
داوطلبان انتخاب رشته دانشگاه آزاد تا فردا 26 مرداد ماه مهلت دارند نسبت به انتخاب کد رشته محل های خود اقدام نمایند . ... [بیشتر...]

1395/09/11
فهرست رشته های دانشگاه آزاد دارای مجوز یک بار پذیرش اعلام شد
وزارت علوم فهرست تمام رشته های دارای مجوز یکبار پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی را منتشر کرد. ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا


استودیو هیوا

Top