رتبه قبولی دانشگاه آزاد

اگر مفهوم تراز برایتان کمی سخت و پیچیده است ما بریتان اخرین رتبه های کشوری قبولی در دانشگاه ازاد را جمع اوری کرده ایم که راحت تر بتوانید با مقایسه آن شانس قبولی خود را در رشته محل های دانشگاه ازاد بسنجید. به این شکل که چون در انتخاب رشته دانشگاه ازاد سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 اهمیتی ندارد بنابراین می توانیم صرفا با داشتن رتبه کشوری شما و مقایسه ان با کل شرکت کنندگان و قبول شدگان کنکور سال قبل به مقایسه شانس قبولی داوطلبان کنکور 95 بپردازیم.

مطالب مربوط به برچسب: "رتبه قبولی دانشگاه آزاد"

مطالب تحصیلی
آخرین رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/31
آخرین رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/31
آخرین رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/31
آخرین رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی بهداشت خانواده - کاردانی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/28
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/28
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط  دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/28
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/27
آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/27
آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/27
آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/27
آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/25
آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/24
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/24
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/23
آخرین رتبه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/23
آخرین رتبه قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/23
آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/21
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/21
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/21
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/20
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/20
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/19
آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/19
آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/19
آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/18
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/18
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/18
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/18
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/17
آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 درسهمیه ایثارگران 25 درصدی  ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/17
آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/10
آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 25 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 25 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/10
آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصدی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه ایثارگران 5 درصدی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/10
آخرین رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/09
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 96 - 97 در سهمیه عادی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد 96 - 97 1397/03/07
آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد 96 - 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد 96 -97 گروه تجربی ارائه شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 1396/08/13
انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97
در این مقاله راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان 1396/05/13
رتبه آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان
در این مقاله رتبه قبولی دانشگاه آزاد 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد 1396/05/07
تراز قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز آخرین نفر قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
رتبه قبولی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/05/07
رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/04
رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است .... [بیشتر...]

رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/04
رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/04
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/03
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/02
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/02
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال 1396/05/01
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه بسیج فعال در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/05/09
رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/31
رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی شیمی دارویی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/28
رتبه قبولی شیمی دارویی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته شیمی دارویی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/27
رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/05/08
رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/26
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/25
رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/25
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/25
رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/24
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/21
رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران 1396/04/21
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/20
رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/20
رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/17
رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/14
رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/11
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/11
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/08
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی 1396/04/04
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
در این مقاله رتبه آخرین نفر قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی در کنکور 95 – 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 1395/06/28
انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96
اگر قصد دارید در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 شرکت کنید حتما این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 1395/07/01
نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هیوا می توانید با وارد کردن تراز خود شانس قبولی در رشته محل های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را متوجه شوید. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/28
آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته پزشکی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته دندانپزشکی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته داروسازی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته  دامپزشکی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته  دامپزشکی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته  زیست شناسی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته زیست شناسی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته  زیست شناسی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته علوم آزمایشگاهی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته هوشبری را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته پرستاری را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته مامایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته مامایی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت محیط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت محیط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته بهداشت محیط را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته بهداشت عمومی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته اتاق عمل را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته علوم تغذیه را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته صنایع غذایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته صنایع غذایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته صنایع غذایی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کشاورزی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کشاورزی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته مهندسی کشاورزی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته شیمی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته شیمی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته شیمی  را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت مواد غذایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت مواد غذایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته بهداشت مواد غذایی را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی رشته کاردانی بهداشت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 1395/04/25
آخرین رتبه قبولی رشته کاردانی بهداشت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94
تمامی دانش آموزان کنکوری تجربی 95 در کلیه سهمیه های مناطق 1 و 2 و 3 می توانند آخرین رتبه قبولی کشوری رشته کاردانی بهداشت را در این مقاله مطالعه کنند. ... [بیشتر...]

راهنمای جامع تکمیل ظرفیت ازاد 94 برای رشته تجربی 1395/06/24
راهنمای جامع تکمیل ظرفیت ازاد 94 برای رشته تجربی
چه کسانی که در انتخاب رشته مرداد ماه قبول شده اند و چه کسانی که قبول نشده اند می توانند از یک شانس مجدد دیگر تحت عنوان تکمیل ظرفیت استفاده کنند. انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگا... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1396/05/25
مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 96
داوطلبان انتخاب رشته دانشگاه آزاد تا فردا 26 مرداد ماه مهلت دارند نسبت به انتخاب کد رشته محل های خود اقدام نمایند . ... [بیشتر...]

1395/09/15
تمامی رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد مجوز دارند
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد با تاکید بر این که تمامی رشته‌های  پزشکی این دانشگاه دارای مجوز هستند، گفت ... [بیشتر...]

1395/09/11
فهرست رشته های دانشگاه آزاد دارای مجوز یک بار پذیرش اعلام شد
وزارت علوم فهرست تمام رشته های دارای مجوز یکبار پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی را منتشر کرد. ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا


استودیو هیوا

Top