مطالب مربوط به برچسب: "کارنامه قبولی"

مطالب تحصیلی
کارنامه قبولی مهندسی هوافضا 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای مهندسی هوافضا سراسری 1398/09/20
کارنامه قبولی مهندسی هوافضا 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای مهندسی هوافضا سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته مهندسی هوافضا​ وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کا... [بیشتر...]

کارنامه قبولی فوریت های پزشکی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای فوریت های پزشکی سراسری 1398/09/20
کارنامه قبولی فوریت های پزشکی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای فوریت های پزشکی سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته فوریت های پزشکی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون ک... [بیشتر...]

کارنامه قبولی ساخت پروتز های دندانی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای ساخت پروتز های دندانی سراسری 1398/09/20
کارنامه قبولی ساخت پروتز های دندانی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای ساخت پروتز های دندانی سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته ساخت پروتز های دندانی​ وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون... [بیشتر...]

کارنامه قبولی مهندسی شیمی پردیس خودگردان  98 - 99 و حداقل درصد لازم 1398/09/16
کارنامه قبولی مهندسی شیمی پردیس خودگردان 98 - 99 و حداقل درصد لازم
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته مهندسی شیمی​ وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارن... [بیشتر...]

کارنامه قبولی مهندسی معماری 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای مهندسی معماری سراسری 1398/09/16
کارنامه قبولی مهندسی معماری 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای مهندسی معماری سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته مهندسی معماری​ وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کا... [بیشتر...]

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان  98 - 99 و حداقل درصد لازم 1398/09/13
کارنامه قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان 98 - 99 و حداقل درصد لازم
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته مهندسی مکانیک​ وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کا... [بیشتر...]

کارنامه قبولی علوم تغذیه پردیس خودگردان  98 - 99 و حداقل درصد لازم 1398/09/10
کارنامه قبولی علوم تغذیه پردیس خودگردان 98 - 99 و حداقل درصد لازم
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته علوم تغذیه وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنام... [بیشتر...]

کارنامه قبولی مهندسی برق 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری 1398/09/06
کارنامه قبولی مهندسی برق 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته مهندسی برق​ وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنا... [بیشتر...]

کارنامه قبولی گفتار درمانی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای گفتار درمانی سراسری 1398/08/26
کارنامه قبولی گفتار درمانی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای گفتار درمانی سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته گفتار درمانی ​وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کار... [بیشتر...]

کارنامه قبولی پرستاری 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای پرستاری سراسری 1398/08/14
کارنامه قبولی پرستاری 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای پرستاری سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته پرستاری وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه ق... [بیشتر...]

کارنامه قبولی داروسازی پردیس خودگردان  98 - 99 و حداقل درصد لازم 1398/08/13
کارنامه قبولی داروسازی پردیس خودگردان 98 - 99 و حداقل درصد لازم
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته داروسازی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه ... [بیشتر...]

کارنامه قبولی دندانپزشکی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای دندانپزشکی سراسری 1398/08/11
کارنامه قبولی دندانپزشکی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای دندانپزشکی سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته دندانپزشکی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنام... [بیشتر...]

کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان  98 - 99 و حداقل درصد لازم 1398/08/11
کارنامه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان 98 - 99 و حداقل درصد لازم
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته دندانپزشکی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنام... [بیشتر...]

کارنامه قبولی پزشکی پردیس خودگردان  98 - 99 و حداقل درصد لازم 1398/08/08
کارنامه قبولی پزشکی پردیس خودگردان 98 - 99 و حداقل درصد لازم
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته پزشکی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبو... [بیشتر...]

کارنامه قبولی پزشکی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای پزشکی سراسری 1398/08/05
کارنامه قبولی پزشکی 98 - 99 و حداقل درصد لازم برای پزشکی سراسری
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته پزشکی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند که داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبولی پزشکی و حداقل درصد لازم برا... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/09
آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراس... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی اعضای مصنوعی​ سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/09
آخرین رتبه و کارنامه قبولی اعضای مصنوعی​ سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی اعضای مصنوعی سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراس... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی شنوایی شناسی سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/09
آخرین رتبه و کارنامه قبولی شنوایی شناسی سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی شنوایی شناسی سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراس... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/09
آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی​ سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراس... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی کاردرمانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی کاردرمانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی کاردرمانی سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل ​سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری سا... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصدی​ در دوره روزانه و پردیس خودگردان  را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی بهداشت عمومی سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی بینایی سنجی سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی​ سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی اتاق عمل سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی هوشبری سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی 1398/05/06
آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی
در این مقاله آخرین رتبه و کارنامه قبولی پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصدی در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد طراحی شهری 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد طراحی شهری 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد آمار 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد آمار 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق 97 - 98 1398/04/17
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ... [بیشتر...]

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97 - 98 1398/04/16
رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97 - 98
علاوه بر فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 آنچه مسیر دستیابی به کسب رتبه قبولی را برای داوطلب هموار کرده و تاثیر بسزایی در نحوه انتخ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی پلیمر پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/04/01
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی پلیمر پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی پلیمر پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی شیمی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/04/01
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی شیمی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی شیمی​ شبانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مواد و متالوژی دولتی کنکور 97 - 98 1398/04/01
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مواد و متالوژی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی مواد و متالوژی​ دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی شیمی دولتی کنکور 97 - 98 1398/04/01
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی شیمی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی شیمی دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع دولتی کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی صنایع دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر دولتی کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر​ شبانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی برق​ شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم تربیتی شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم تربیتی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت صنعتی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت صنعتی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت صنعتی ​دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت مالی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/22
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت مالی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت مالی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت بازرگانی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/22
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت بازرگانی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی روانشناسی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/17
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی روانشناسی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی روانشناسی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی بهداشت محیط دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/10
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی بهداشت محیط دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط ​دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بهداشت عمومی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بهداشت عمومی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی بهداشت عمومی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی گفتار درمانی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی بینایی سنجی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی شنوایی شناسی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی بینایی سنجی ​پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی

وبلاگ هیوا


استودیو هیوا

Top