مطالب مربوط به برچسب: "بارم بندی"

مطالب تحصیلی
بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/15
بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس جامعه شناسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/15
بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس علوم و فنون ادبی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا پایه دوازدهم انسانی 1398/02/15
بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس جغرافیا پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبح... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی تاریخ پایه دوازدهم انسانی 1398/02/15
بارم بندی امتحان نهایی تاریخ پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس تاریخ ايران و جهان معاصر پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ،... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی فلسفه پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فلسفه پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس ریاضی و آمار پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ه... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس سلامت و بهداشت پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس دین و زندگی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس نگارش پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نم... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فارسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس ریاضیات گسسته پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس حسابان پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث در&n... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هندسه پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فیزیک پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس شیمی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث د... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس سلامت و بهداشت پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هویت اجتماعی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ه... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فارسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نم... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس نگارش پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس دین و زندگی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زیست شناسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس شیمی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث د... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فیزیک پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس ریاضی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس سلامت و بهداشت پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هویت اجتماعی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ه... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس نگارش پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فارسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث در&nb... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم تجربی 1398/02/09
بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نم... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/07
بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس دین و زندگی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث در امتحانات نهایی دی و خرداد را به همراه حذف... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی

وبلاگ هیوا


استودیو هیوا

Top