مطالب مربوط به برچسب: "کنکور 97"

مطالب تحصیلی
آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراس... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع​​ کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اخت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اخت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&n... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/18
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&nbs... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر دولتی کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک دولتی کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی مکانیک دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی صنایع ​شبانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر​ شبانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی مکانیک​ شبانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی مکانیک پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی معماری پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی معماری پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی معماری پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی عمران​ پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی برق پردیس خودگردان​ کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی برق​ شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی معماری شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی معماری شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی معماری​ شبانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی عمران شبانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی معماری دولتی کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی معماری دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی معماری دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران دولتی کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی عمران دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی عمران دولتی روزانه کنکور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق دولتی کنکور 97 - 98 1398/03/07
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی برق دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی برق دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران​ کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&nbs... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3	1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری د... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتان ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری​ کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اخت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/03/07
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت صنعتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت صنعتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت صنعتی​ شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم تربیتی شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/28
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتان ق... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/28
آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی​ کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختی... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم تربیتی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم تربیتی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت صنعتی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت صنعتی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت صنعتی ​دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/28
آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/28
آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&n... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/25
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سرا... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت بازرگانی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/25
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت بازرگانی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی ​دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مدیریت مالی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/22
آخرین رتبه قبولی مدیریت مالی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مدیریت مالی ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/22
آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت مالی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/22
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت مالی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت مالی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت دولتی روزانه کنکور 97 - 98 1398/02/22
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت دولتی روزانه کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/22
آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیا... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/22
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اخ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت دولتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/22
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت دولتی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت دولتی ​شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت بازرگانی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/22
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مدیریت بازرگانی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی روانشناسی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/17
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی روانشناسی شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی روانشناسی شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حسابداری شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/17
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حسابداری شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی حسابداری شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی روانشناسی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/17
آخرین رتبه قبولی روانشناسی شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی روانشناسی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتا... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حسابداری دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/17
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حسابداری دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی حسابداری دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی روانشناسی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/17
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی روانشناسی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی روانشناسی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/17
آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی حسابداری کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/17
آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی روانشناسی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&nbs... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/15
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حقوق دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/15
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حقوق دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی حقوق دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی حقوق شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/15
آخرین رتبه قبولی حقوق شبانه نوبت دوم 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره  شبانه را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتان قرار خوا... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حقوق شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98 1398/02/15
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی حقوق شبانه نوبت دوم کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی حقوق شبانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/10
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی بهداشت محیط دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/10
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی بهداشت محیط دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط ​دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی بهداشت محیط پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/02/10
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی مهندسی بهداشت محیط پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط ​پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/04
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیار... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/04
آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی​ کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیار... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بهداشت عمومی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بهداشت عمومی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی بهداشت عمومی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی اعضای مصنوعی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/02/04
آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در ا... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی تکنولوژی پرتوشناسی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دولتی کنکور 97 - 98 1398/02/04
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/23
آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/23
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی ​کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/23
آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارت... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی گفتار درمانی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی بینایی سنجی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی شنوایی شناسی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی بینایی سنجی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی بینایی سنجی ​پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی کاردرمانی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی فیزیوتراپی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/18
آخرین رتبه قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی کاردرمانی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتان ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/18
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتان... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1397/12/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/28
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختی... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور 97 - 98 1397/12/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/17
آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/17
آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه سراسری 97 - 98 درمنطقه 1 و 2 و 3 1397/12/17
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه سراسری 97 - 98 درمنطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/17
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/17
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری د... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/17
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&nb... [بیشتر...]

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 97 1397/04/29
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 97
در این مقاله قصد داریم رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97 را به تفکیک گروه آزمایشی شرح دهیم . ... [بیشتر...]

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96 - 97 1396/12/24
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96 - 97
در این مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96 – 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تغییرات دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 1396/11/15
تغییرات دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش و آموزش کشور طی اطلاعیه ای از تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری 97 در دو بند ( و ) و ( ز ) خبر داد . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام کنکور سراسری 97 1396/10/02
هزینه ثبت نام کنکور سراسری 97
در این مقاله راهنمای خرید و هزینه ثبت نام کنکور سراسری 97 را در اختیارتان قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 1396/08/13
ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد
اگر قصد رقابت و ثبت نام در کنکور سراسری 98 بر سر رشته های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه های آزاد را دارید این مقاله را حتما مطالعه کنید . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کنکور سراسری 97 1396/08/11
انتخاب رشته کنکور سراسری 97
در این مقاله به جزئیات بررسی انتخاب رشته کنکور سراسری 97 و آنچه برای بهتر انجام شدن انتخاب رشته نیاز دارید پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

کنکور سراسری زبان 1396/03/18
کنکور سراسری زبان
در این مقاله به طور کلی شرایط ، سوالات ، نحوه ثبت نام و برنامه ریزی کنکور سراسری زبان 98 توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

تاثیر معدل در کنکور 97 1395/10/22
تاثیر معدل در کنکور 97
لازم است داوطلبان شرکت در کنکور سراسری 97 از تاثیر معدل در کنکور 97 اطلاع داشته باشند . امید است این مقاله کنکوری های عزیز کمک شایانی کند . ... [بیشتر...]

دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی 1395/10/22
دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی
با این مطلب می توانید کد منطقه تحصیلی خود را دریافت کنید. ... [بیشتر...]

برنامه ریزی کنکور 97 1395/07/14
برنامه ریزی کنکور 97
در این مقاله نکات مهمی درمورد برنامه ریزی کنکور 97 بیان شده است. ... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1397/07/30
برگزاری تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 97
دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 97 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1397/06/27
اطلاعیه دعوت به مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور 97
سازمان سنجش در اطلاعیه ای زمان و مدارک و مراکز مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/05/09
نفرات اول کنکور سراسری 97
نفرات اول کنکور سراسری 97 معرفی شدند . ... [بیشتر...]

1397/05/02
زمان اعلام نتایج اولیه کنکور 97
ابراهیم خدایی ضمن اعلام عدم تغییر ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی ، زمان اعلام نتایج کنکور سراسری 97 را در مرحله اول قبل از 12 مرداد اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/07
احتمال تغییر در اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور 97
منصور غلامی اعلام کرد : در صورت تصمیم گیری سریع مجلس در مورد اصلاح تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری ، این تغییر در پذیرش دانشجو در سال 97 اعمال خواهد شد .&nbs... [بیشتر...]

1397/01/27
آخرین خبر از سهم سوابق تحصیلی در کنکور 97
آخرین اخبار از سهم سوابق تحصیلی در کنکور 97 مشخص شد . ... [بیشتر...]

1396/11/14
اطلاعیه مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش و آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای از مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 97 از یکشنبه 13 اسفند 96 لغایت چهارشنبه 15 اسفند 96 برای متقاضیان جامانده از ثبت نام این آ... [بیشتر...]

1396/11/08
زمان تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری 97 تا 11 بهمن ماه 96 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/11/07
آمار متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری 97
ثبت نام کنکور سراسری 97 از روز یکشنبه اول بهمن آغاز شده و تا یکشنبه 8 بهمن ادامه دارد . طبق آخرین آمار 345 هزار داوطلب در کنکور سراسری 97 ثبت نام کردند . ... [بیشتر...]

1396/10/23
زمان شروع ثبت نام کنکور سراسری 97
متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری 97 از اول تا 8 بهمن ماه فرصت دارند برای ثبت نام به سایت سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند .  ... [بیشتر...]

1396/10/13
سهمیه داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور سراسری 97
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعطای سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور سراسری 97 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/09/09
انتشار بخشی از منابع کنکور سراسری هنر 97
سازمان سنجش آموزش کشور در پی اعلام منابع کنکور 97 ، در اطلاعیه ای بخشی از منابع دروس تخصصی کنکور هنر 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/09/04
سهمیه داوطلبان مناطق زلزله زده کرمانشاه در کنکور سراسری 97
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده کرمانشاه در کنکور سراسری 97 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/08/23
حذفیات کنکور سراسری 97
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای فهرست حذفیات کنکور سراسری 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/30
منابع کنکور سراسری 97
سازمان سنجش منابع کنکور سراسری 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/25
زمان ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه ای زمان ثبت نام و برگزاری کنکور سراسری 97 را منتشر کرد .  ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا
1396/08/06
دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97
در این مقاله می توانید دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 را دانلود و قسمت های مهم آن را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top