صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » انتخاب رشته کنکور سراسری » مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد

اهمیت و حساسیت انتخاب رشته دانشگاه آزاد و همچنین تفاوت های چشمگیر آن با انتخاب رشته کنکور سراسری موجب شده است که در این صفحه به توضیحاتی مانند : راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد، تراز اخرین نفر قبولی در سهمیه عادی، ایثارگران و بسیج فعال، نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته دانشگاه آزاد، نحوه تاثیر سهمیه بسیج فعال در قبولی و تراز اخرین نفر قبولی در انتخاب رشته دانشگاه ازاد و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بپردازیم.

Top