خواه ناخواه کودکان و نوجوانان در حدود نیمی از زمان مفیدشان را در مدرسه می گذرانند. بنابراین انتخاب یک مدرسه خوب برای ثبت نام فرزندانمان تاثیر مهمی بر تربیت علمی و فرهنگی ایشان دارد. اینکه کدام یک از مدارس عادی دولتی، هیئت امنایی، شاهد ، غیرانتفاعی ، نمونه دولتی و یا تیزهوشان برای فرزند ما مناسب است موضوع بحث مشاوران هیوا است.

Top